Dnes je 30. května 2024 a svátek má Ferdinand 20°C | Zítra Kamila 21°C

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracován ve spolupráci s partnery.

    

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který  je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílem MAP je  zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracován ve spolupráci s partnery. 

Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhnou konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. V plánu budou moci být zahrnuty i aktivity, které budou následně uplatnitelné v žádostech po podporu ze stran nadací, místních samospráv nebo krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. MAP je tedy významným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OP ŽP. 

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství (např. do oblasti sociálních služeb a neformálního vzdělávání), pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity. 

MAS Lípa pro venkov zpracovává 2 MAPy za 2 území, za SO ORP Kutná Hora a SO ORP Čáslav ve spolupráci se svazkem obcí - Mikroregion Čáslavsko.

OP VVV – Podpora rovnosti a kvality vzdělávání (PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)

 • Zaměření na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích
 • Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
 • Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

IROP – Investice související se stavbou a vybavením pro zvyšování kvality a otevřenosti vzdělávání (Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných předškolních zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
 • Stavební úpravy budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích - v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů a přírodních věd, digitalizace 
 • Stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 
 • Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu 
 • Doplňková zeleň v okolí budov a na budovách

OP ŽP – Energetické úspory (PO5: Snižování energetické náročnosti veřejných budov)

 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

Dokumenty:

 
Zdroj: http://www.lipaprovenkov.cz/

Aplikace Mikroregion